gecko (Xylotrupes Gideon) isolated on white background Shutterstock Image - gecko (Xylotrupes Gideon) isolated on white background - ID: 313091432