Jain symbols. Mahavir, jayanti,ahimsa hand emblem. Shutterstock Image - Jain symbols. Mahavir, jayanti,ahimsa hand emblem. - ID: 709012588